English

Yoshimitsu

Yoshimitsu Yamada

Sensei, Teacher, Aikidoka

Basic Information
Yoshimitsu
  • Occupation

    Sensei, Teacher, Aikidoka

  • Date of birth

    17 January 1938

Photo
6c5db949-e90c-4e14-a56b-903386e9da00.png
bcb1876d-62b2-4b99-9ccf-149f272bb0bd.jpeg
0639acc3-cc29-4576-940f-edde5055b0a0.jpeg
ff74cf1a-cc8e-4116-8623-afd3d4ad704d.jpeg
eb71197a-7f9b-4476-ae59-b77b157bbdf7.jpeg
7d52643f-47e5-452c-8be3-3878690f2ab8.jpeg
5438f1fc-79ba-4311-8e4d-bfb484131124.jpeg
a9695bda-efe6-444c-bb1b-ecf656a65ad3.jpeg
Video
Yoshimitsu Yamada Sensei "Aikido The Power And The Basics"
Aikido - Yoshimitsu Yamada Shihan - Tenchi Nage
SENSEI YAMADA - 20 anos Brasil
Shomen uchi Irimi nage by Y. Yamada - Sofia 2017